اولين جلسه تفاهم نامه واگذاري امور تصدي گري اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي به اتاق ت 1397/09/08

اولين جلسه تفاهم نامه واگذاري امور تصدي گري اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي به اتاق تعاون استان و بررسي عملكرد اين امور با حضور مهندس محمد سنجري، مهندس مجتبوي رئيس اتاق تعاون استان، هادي ابوي دبير اتاق تعاون، حسن سروري مديريت تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان مشهد و ديگر روسا و كارشناسان مربوطه در اتاق تعاون برگزار شد. به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي در اين نشست محمد سنجري مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي در سخناني اظهار داشت: در اين جلسه در تلاش هستيم موانع و مشكلات موجود در راه رسيدن به تعهدات بخش تعاون و تفاهم نامه مربوطه را آسيب شناسايي كرده و با همكاري و همفكري يكديگر در جهت رفع اين موانع تلاش كنيم. وي در همين رابطه گفت: تعامل،همكاري و هم افزايي شرط موفقيت در تمامي امور است و ما بايد در اين مسير تقويت كننده و پشتيبان يكديگر باشيم. سنجري در ادامه سخنان خود تاكيد كرد: بخش تعاون در استان بايد نماد همدلي، رفاقت و صميميت باشد و شرط موفقيت در تمامي امور و رسيدن به تعهدات تنها تعامل مي باشد كه اين موضوع خوشبختانه در سطح استان از جايگاه بسيار ارزشمندي برخوردار است. وي به موضوع يكايك بندهاي تفاهم نامه منعقده در بخش هاي برنامه هاي ترويجي و دوره هاي آموزشي، رسيدگي به شكايات، نظارت بر تغييرات ثبتي تعاوني ها، تشكيل تعاوني ها و ... اشاره كرد و گفت: بايد با كمك يكديگر تلاش كنيم تا تمامي بندهاي مذكور با دقت و قدرت اجرايي شده و قطعاً اجرايي كردن اين تفاهم نامه مي تواند به تقويت بخش تعاون استان كمك نمايد. مهندس مجتبوي رئيس اتاق تعاون استان نيز در مطالبي گفت: خوشبختانه تفاهم و همكاري بسيارخوبي در استان و با اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي وجود دارد و اميدواريم بتوانيم از رهنمود هاي ارائه شده در اين جلسه بدرستي و در جهت حل مشكلات مراجعان استفاده نماييم. وي ضمن ارائه به برخي مشكلات و كاستي ها در حوزه آمار، پرونده هاي تشكيلي شركت هاي تعاوني، دوره هاي آموزشي و ... افزود انشاءا... با همكاري و مشاركت موانع پيش رو برداشته و رفع خواهد شد.